Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

Освітній процес

Шановні студенти, батьки та педколектив. У разі потреби допомоги практичного психолога у час карантинних обмежень звертайтеся онлайн.

Практичний психолог:

Бирчак Романа Любомирівна

Ел.адреса: romanap


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Акушерська справа


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Сестринська справа


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Лікувальна справа


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Фармація


_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Освітній процес зорієнтовано на систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти. Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, наступності та безперервності.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє виробленню професійних знань і умінь, що були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Освітній процес здійснюється у таких формах:
- навчальні заняття;
- виконання індивідуальний завдань;
- використання ТЗН, комп'ютеризації в навчальному процесі викладачами - предметниками;
- самостійна робота студентів;
- практична підготовка;
- контрольні заходи.

Основними видами занять в коледжі є лекція, практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технологій навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.

Плани роботи всіх структурних ланок інтегровані та узгоджені з основними завданнями роботи колективу на поточний навчальний рік. Вони відповідають вимогам часу щодо підготовки спеціалістів для охорони здоров'я. Плани конкретні з визначеними термінами виконання заходів та відповідальними особами.

Первинним осередком навчально-виховного процесу, центром методичної роботи в коледжі є циклові (предметні) комісії, їх робота спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної та педагогічної майстерності викладачів.

В коледжі працює 7 циклових комісій:
- загальноосвітня ;
- педіатрії та основ сестринської справи;
- природничо-наукових дисциплін;
- суспільно-гуманітарна;
- терапевтична;
- фармацевтичних дисциплін ;
- хірургічно-акушерська.

Циклові комісії очолюють досвідчені викладачі — спеціалісти вищої категорії.При плануванні роботи циклової комісії виходять із основної методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив:
"Розвиток професійної компетентності медичного фахівця шляхом впровадження новітніх технологій навчання, що забезпечується інноваційною діяльністю викладача в умовах інтеграції коледжу в європейський освітній простір "

Робота над проблемою сприяє поєднанню досягнень педагогічної науки з практичною роботою педагога. З метою підвищення результативності реалізації загальноколеджної методичної проблеми кожна циклова комісія вибирає індивідуальну проблему, що є аспектом загальноколеджної.

У кожній цикловій комісії є необхідна документація: плани роботи, протоколи засідань, плани роботи кабінетів і лабораторій, плани роботи предметних гуртків, журнали взаємовідвідувань, журнали додаткових занять та консультацій. Плани роботи складаються на навчальний рік, а також: проводяться конкретні планування кожного засідання циклової комісії на І-ІІ семестр. Плани роботи затверджені заступником директора з навчальної роботи. Протоколи засідань ведуться згідно плану роботи циклових комісій.

У планах роботи циклових комісій враховані різні напрямки роботи: організаційні питання, навчальна, методична, позааудиторна робота. Значна увага приділяється питанням, пов'язаним з основною методичною проблемою, над якою працює колектив.

Голови циклових комісій надають методичну допомогу молодим викладачам. Проводяться засідання циклових комісій, на яких розглядаються питання сьогодення, надання консультації з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної роботи. Всі навчальні матеріали і методичні рекомендації для позааудиторної самостійної роботи студентів знаходяться в бібліотеці коледжу. Голови циклових комісій відвідують заняття викладачів, проводять аналіз відвіданих занять, позакласних заходів, організації науково-пошукової роботи в гуртках.

У роботі циклових комісій практикуються спільні засідання, на яких обговорюються актуальні питання викладання предметів, проведення відкритих занять втілення в навчальний процес сучасних досягнень педагогічної та медичної науки, розглядаються комплекси методичного забезпечення з усіх спеціальностей.

Комплекси методичного забезпечення дисциплін, над вдосконаленням яких працюють комісії, дають змогу викладачам здійснювати міждисциплінарну і внутрішньопредметну інтеграцію, активізувати групову та індивідуальну роботу студентів, застосувати сучасні методи і засоби навчання, різноманітні види контролю, створювати оптимальні навчально-методичні умови для формування власне професійних умінь і навичок.

Заслуговують уваги комплекси методичного забезпечення з дисциплін: терапія, інфекційні хвороби, епідеміологія, педіатрія.

Оволодіння професійними уміннями, навичками та знаннями досягається шляхом створення належного методичного та матеріального забезпечення процесу.

Значна робота ведеться по впровадженню комп'ютерної техніки в навчальний процес. В коледжі створено два комп'ютерні кабінети: загальної та медичної інформатики на 36 робочих місць, лінгафоний кабінети з іноземних мов (англійська, французька). При кабінеті основ інформатики організовано навчання викладачів, які працюють з контролюючими і навчальними програмами.

Велику роль у навчально-виховному процесі відіграє бібліотека коледжу, яка включає абонентний відділ, читальний зал та книгосховище. Робота бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду відповідно до нових навчальних планів і програм, створення довідникового апарату, роботу з тематичними картотеками, створення умов для самостійної роботи студентів у читальному залі. Значна увага приділяється опануванню студентами української медичної та фармакологічної термінології, дотриманню студентами та викладачами єдиного орфографічного режиму, набуттю фахових знань державною мовою.

Коментувати

Залогіньтесь будь-ласка!