Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

Система виховання

Орієнтуючись на кваліфікаційну характеристику, як кінцеву модель медичного фахівця, який повинен бути підготовлений до активної творчості професійної та соціальної діяльності та росту, які б сприяли прогресу суспільного розвитку, повинен бути розвинутою національно свідомою особистістю, володіти високими моральними якостями, знати історію свого народу, займати активну життєву позицію, на все це спрямована навчальна і виховна робота.

Це вимагає удосконалення змісту, форм і методів підготовки та виховання молоді у медичних коледжах, які мають бути водночас школами національного відродження та виховання національного свідомих громадян – патріотів України.

Розв’язання цього завдання передбачає впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання.

Особистісно орієнтована підготовка майбутнього медичного працівника має на меті навчання й виховання студентів з:
-максимально можливою індивідуалізацією,
-створенням умов для саморозвитку і самонавчання,
-осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.

Нова особистісно орієнтована модель підготовки майбутнього медичного працівника базується на необхідності формування високоінтелектуальної, національно свідомої, творчої особистості.

Сутність виховання в коледжі:
– уміла організація та стимулювання психолого-педагогічно обґрунтованої діяльності студентів;
– формування та підтримання в них мотивації постійного творчого самовдосконалення;
– постійна допомога, підтримка, співчуття та співпереживання.

В коледжі створено всі умови для розвитку особистості. З 1995 року в коледжі працює студентське товариство “Молода Просвіта” (керівник – О. Кенюк), яке об’єднує 196 студентів . Мета товариства – вивчити історію рідного краю, його традиції, ознайомитись із багатою духовною спадщиною свого народу. Студенти є ініціаторами багатьох заходів, що проводяться в коледжі, місті, районі. Студентське товариство постійно поповнює кімнату-музей І.Франка новими експонатами.
З 2001 року працює літературна студія „Дивосвіт поезії” (керівник Лазарович Г.Г.). Мета – навчати студентів відчувати і творити слово, виховувати любов до рідного краю, до України, до її священної історії, виховувати майбутні таланти.Члени літературної студії беруть активну участь в міських та обласних конкурсах читців, де займають призові місця.

Традиційно кожного року проходять День зустрічі з випускниками, батьківська конференція з участю представників міськвиконкому, МВС, адміністрації коледжу. На конференції підводяться підсумки роботи коледжу, академгруп за рік, нагородження відмінників навчання, активістів громадського життя, оголошуються подяки батькам кращих студентів коледжу за виховання синів і дочок та вручаються пам’ятні листівки.

В коледжі працюють гуртки:
- вокальний ансамбль дівчат;
- вокальний ансамбль хлопців;
- хорового співу;
- інструментальний;
- народного танцю;
- естрадного танцю ;
- драматичний ;
- художнього читання ;
- клуб КВК ;
- осередок милосердя і здоров’я ;
- інтелектуальний клуб «Medicus amicus»
Учасники художньої самодіяльності готують різноманітні вечори, концерти, конкурси, зустрічі. Студенти коледжу беруть активну участь в усіх обласних і міських заходах і отримують призові місця.
Так, за 2012-2013 навчальний рік студенти навчального закладу зайняли:
• І місце в міському турнірі серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації „Брейн-ринг”(керівники Медвійчук М.М., Грещук Д.І.);
• ІІ місце в міському конкурсі патріотичної пісні, присвяченому 70 річниці створення УПА (керівник Дорундяк В.Д.);
• І місце на обласному конкурсі стіннівок , присвяченого Міжнародному дню боротьби зі СНІДом, серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

В коледжі працює Рада профілактики та попередження правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління (засідання 1 раз на 2 місяці). З метою пропаганди здорового способу життя протягом останніх десяти років спільно із Палацом культури "Народний Дім" та міською бібліотекою №3 і нашим коледжем працює соціальний проект "Молодь обирає здоров'я" (керівник Васкул О.В.). У навчальному закладі створена добровільна народна дружина "Варта порядку" з числа викладачів і студентів, яка спільно з правоохоронними органами проводить чергування на вечорах відпочинку, дискотеках та території коледжу.
Велику увагу в коледжі приділяють фізичному вихованню, спортивно-масовій та оздоровчій роботі.
Традиційно в коледжі проводяться першості:
- з легкоатлетичного кросу;
- настільного тенісу;
- футболу;
- баскетболу;
- багатоборства;
- волейболу.

За минулий навчальний рік в спартакіаді області серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації коледж посів ІІ загальнокомандне місце.

Отже, система виховної роботи навчального закладу – це упорядкована сукупність взаємопов’язаних педагогічних заходів протягом усінавчальної та поза аудиторної діяльності, шляхом:
- використанням системних форм виховної роботи;
- стабільного графіку роботи;
- взаємодії колективу коледжу з соціальними інститутами;
- інтегрованого педагогічного керівництва і студентського самоврядування;
- щотижневі групові виховні години тематичного змісту згідно річного планування.

І сьогодні педагогічний колектив коледжу у пошуку нових ідей, форм і способів організації та вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяє інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку майбутніх спеціалістів на шляху становлення індивідуальності медичного працівника.

Освітня і виховна діяльність навчального закладу повинна знаходитись у тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну. Виховна робота – це один з пріоритетних напрямків усього навчально-виховного процесу і поєднує в собі цілий комплекс заходів, спрямованих на формування особистості, громадянина, патріота своєї держави, людини всебічно розвиненої, інтелектуальної, інтелігентної, вихованої.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими медичними навчальними закладами І-ІІІ рівня акредитації – на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Сьогодні ми приділяємо значну увагу питанням пошуку нових пріоритетів у вихованні студентської молоді, оновленні змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації її життєдіяльності, створення умов для самореалізації у соціальному просторі.
Особливо для студентів медиків, важливим у процесі виховання є: навчити їх милосердю, творенню безкорисливих добрих справ, здатності приймати нестандартні рішення, можливості вільно орієнтуватися у складних обставинах життя, самостійно мислити, нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
Не лише професійні знання та навички, а й їх поєднання з моральними якостями створює ту своєрідну домінанту, яка реалізовується під час виконання професійного обов’язку.
У зв’язку з європейською інтеграцією України до європейського освітнього і наукового простору акцент дедалі більше робиться на якості освіти, універсальності підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, на формуванні цінностей особистості.
Безумовно виховання студентської молоді, яка через кілька років стане ”ядром“ української інтелігенції, потребує особливої уваги. На сучасному етапі розвитку суспільства і держави проблема національного виховання студентської молоді є особливо актуальною. Її вирішення потребує пильної уваги органів управління освітою, навчальних закладів, громадських організацій, усіх інституцій, причетних до цієї важливої справи.
В умовах модернізації системи освіти важливого значення набуває оновлення змісту національного виховання, головні завдання та напрями якого чітко окреслені у Законі України “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти, Указі Президента України №344 “Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, методичних рекомендаціях з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013р. № 1/9 - 480), Указі Президента України №532 від 27.09.2013 року “Стратегія розвитку державної молодіжної політики до 2020 року”, інших нормативних документах і матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій національному вихованню молоді в контексті історичного розвитку, традицій та культурних надбань українського народу, яка відбулася 26 вересня 2013 року в м. Івано-Франківськ.
Національне виховання – це виховання молоді на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій виховній традиції, духовності.
Майбутнє нашого народу залежатиме від змісту цінностей, що закладаються як орієнтири для молодих людей, та від того, якою мірою духовність стане основою їх життя.
Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.
В Коломийському медичному коледжі першочергова увага приділяється національному і патріотичному вихованню, формуванню свідомого та відповідального ставлення до життя, поведінки, власного здоров’я, здоров’я близьких людей, здоров’я пацієнтів, збереження довкілля, активної життєвої позиції, утвердження найкращих моральних, духовних якостей, виховання здорових смаків і значення свого місця у суспільстві, формуванню життєвих компетентностей і ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами етнопедагогіки і краєзнавства.
Дисципліна, порядок, норми поведінки, дотримання правил і розпорядків, загальноприйняті норми спілкування – це те найголовніше у житті людини, а особливо, молодої людини, і особливо у наш час, з одного боку час демократії, а з іншого,на жаль, гонитви за матеріальними благами, безвідповідальність, необов’язковість, згубні звички, неповага до правил.
І сьогодні, як ніколи, на перший план постає проблема – формування моральних цінностей молодої людини. Кожен учасник виховного процесу в нашому коледжі чітко усвідомлює, що людина, у якої сформовані моральні принципи і норми, ніколи не порушуватиме закон. Невипадково стародавні філософи стверджували, що в суспільстві на першому місці повинна стояти мораль, а на другому – закон. Таким чином, ми у своїй виховній роботі прийшли до висновку, що і успіхи у навчанні, і ставлення до хворих, до старших і менших, до близьких і рідних, до оточуючих – залежить саме від дієвого, постійного, цілеспрямованого виховання моральності, правового, трудового, патріотичного виховання.
Науково-педагогічною проблемою, над вирішенням якої працює колектив Коломийського медичного коледжу імені І. Я. Франка є: “Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовну і моральну зрілу особистість, професійно компетентну, готову протистояти асоціальним впливам, творити себе і оточуючий світ”.
Досягнення даної мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького складу медичного навчального закладу, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді.
В Коломийському медичному коледжі імені І. Я. Франка для реалізації вище названої науково-педагогічної проблеми ми визначили основні завдання виховної роботи:
- формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
- підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
- підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;
- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально-активної, фізично-здорової та духовно-багатої особистості;
- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
- плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Організація навчально-виховного процесу в коледжі, знання і уміння педагогічного колективу, спрямовані на вирішення цих завдань. Наше завдання кращі риси студентів – підтримати, а яких не вистачає – збагатити.
Тому, ми вважаємо, що виховна робота у нас проводиться на належному рівні.
Ціла низка заходів протягом навчального року свідчить про рівень і об’єм цієї роботи. Однією із серйозних проблем є зниження інтересу молоді до художньої літератури, класичної музики, театру, живопису. Мистецтво є теж засобом виховного впливу, оскільки являється виявом творчого генія свого народу, носієм його духовних надбань і численних виховних аспектів.
Для вирішення проблеми розвитку та задоволення культурних потреб студентів наш коледж постійно співпрацює із Коломийським академічним обласним українським драматичним театром ім. І. Озаркевича (найстарішим театром Галичини), в якому з 14 по 22 вересня 2013 року проходив V Всеукраїнський театральний фестиваль ”Коломийські представлення“, де наші студенти відвідали вистави драматичних театрів Львова, Харкова, Чернівців, Чернігова, Києва.
З метою формування національної самосвідомості та патріотизму студенти нашого коледжу прийняли активну участь у IV Січовому міському святі до 100-річчя заснування легіону січових стрільців й Всеукраїнському заході по відзначенню 400-ї річниці перебування козаків Війська Запорізького на території Галичини з визвольною місією, які відбулися 26-28 вересня 2013 року під загальним девізом: “Єднаймося українці заради Великої України”.

Сьогодні медицина і релігія входять у нову динаміку взаємної поваги і дослідження, і це мало б визначати майбутнє охорони здоров’я. Дослідження показують, що релігійні люди мають краще здоров’я і довше живуть, а хвороби долають швидше і з меншими ускладненнями, вони краще справляються з наслідками хвороби і є менш пригніченими.
Ми виховуємо своїх студентів у дусі християнської моралі та етики. Наш коледж співпрацює із церквами різних конфесій. Священники греко-католицької та православної церков присутні на багатьох заходах, що проводяться у коледжі, зокрема Святі Першого дзвоника, виховних годинах, випускних вечорах.
28.09.2013 року педагогічний та студентський колективи нашого закладу прийняли активну участь у І Всеукраїнській прощі медичних працівників ”Моє милосердя змінює світ“, яка відбувалася у храмі св. Пантелеймона (архітектурна пам’ятка ХІІ ст.) Галицького району Івано-Франківської області.

Ми вважаємо, що медицина і релігія мають багато спільного, зокрема їх об’єднує милосердя, віра, любов, турбота про людину та її життя, уміння розділити чужий біль, розрадити у важкі хвилини хвороби і страждання. Особливістю виховання молоді в медичних навчальних закладах є формування здорового способу життя.
Одним з основних пріоритетів реалізації державної молодіжної політики, задекларованої в Указі Президента України №532 від 27.09.2013 року, є: формування здорового способу життя молоді.

Для реалізації цього пріоритету в нашому коледжі вже понад 10 років функціонує соціальний проект “Молодь обирає здоровий спосіб життя”, який звітує про свою діяльність на щорічній міській науково-теоретичній конференції у травні кожного року, а також у закладі працює лекторій ”За здоровий спосіб життя“. З 23.09 по 28.09.2013 року в рамках Всеукраїнського тижня серця студенти коледжу провели профілактичну акцію з вимірюванням артеріального тиску та розповсюдженням інформаційних буклетів щодо попередження серцево-судинних захворювань серед мешканців міста та району.
Таким чином, органічно поєднуючи процес навчання із вихованням, ми забезпечуємо перш за все розвиток соціально-активних, фізично-здорових та духовно-багатих особистостей, фахівців своєї справи.
Отже, на нашу думку, пріорітетними завданнями вирішення актуальних проблем поліпшення виховної роботи у ВМФНЗ І-ІІІ рівнів акредитації є: залучення студентської молоді до активного громадянського життя та виховання ініціативних і творчих людей, які усвідомлюють себе частиною нації, шанують закони і традиції України.
Пам’ятаймо слова Великого Каменяра, ім’ям якого названо наш коледж: “Будь-яке неможливе, за допомогою твоїх зусиль може стати можливим”, саме Іван Франко назвав рушійними силами розвитку суспільства Дух, Науку, Думку, Волю.
А також у рік відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка пам’ятаймо пророчі слова Великого Кобзаря:
”Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!“